PRAVILA KLUBA »FRUTEK«

Uopšteno o Klubu »Frutek«

Već više od 40 godina zajedno sa vama predano brinemo o najmlađima, od sada i pomoću aktivnosti u Klubu »Frutek« koje smo pripremili posebno za vas.

Klub »Frutek« je namenjen svim trudnicama, dojiljama imamama sa malom decom koje traže informacije o proizvodima»Frutek«, o ishrani trudnica, beba i male dece, kao i druge korisne sadržaje.

Članovi Kluba »Frutek« putem elektronske pošte, preko kontakt podataka koje navedu na  obrascu za upis, biće obaveštavani o novostima, pogodnostima i drugim informacijama.

Osnivač Kluba »Frutek« je preduzeće Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija.

Uslovi za članstvoodređeni su ovim pravilnikom.

Kako da se učlanite u Klub »Frutek«?

U Klub »Frutek« možete se učlaniti preko obrasca za upis na internet straniciwww.frutek.si. Član Kluba »Frutek«postaje svaka punoletna osoba koja dostavi potrebne podatke i ima stalno prebivalište na teritoriji Republike Srbijei koja izjavi da želi postati član Kluba »Frutek«.

Prilikom upisa, korisnik internet stranice u obrascu za upis navodi sledeće podatke: ime, prezime, email adresu, adresu prebivališta, datum tj. predviđen datum rođenja deteta.

Isključivo osoba koja se prijavljuje, odgovara Fructal-u i trećimlicima za istinitost podataka koje dostavlja prilikom prijavljivanja ili za njihove promene. Fructal za netačne podatke ne preuzima odgovornost.

Članstvo u Klubu »Frutek« je besplatno.

Dostavljanjem ličnih podataka preko obrasca za upis i izjavom da želi postati član Kluba »Frutek« te da prihvata pravila Kluba »Frutek«, osoba koja se prijavljuje, postaje član Kluba »Frutek«. Prilikom upisa u Klub »Frutek«, član Kluba »Frutek« postaje primalac e-novosti Kluba »Frutek«. Član Kluba »Frutek« može se u bilo kojem trenutku ispisati od primanja novosti, prilikom čega linkza odjavu može pronaći na dnu svake primljene e-novosti Kluba »Frutek«.

Šta nudimo članovima Kluba »Frutek«?

Pored informacija o proizvodima»Frutek«i informacija o ishrani, koje su primerene za trudnice, dojilje i decu, čekaju vas još i posebne pogodnosti. Za vas smo u Klubu »Frutek« pripremili:

- praktični poklon prilikom upisa

- posebne akcije i pogodnosti prilikom kupovine proizvoda»Frutek«

- poučni i zabavni sadržaji iz oblasti roditeljstvai zdravog života

- mesečni kalendar kojeg možete personalizovati i oblikovati zajedno sa svojim detetom

- informacije o promocijama u obližnjim tržnim centrima

- poziv na ekskluzivne »Frutek« čajanke, na kojima ćete moći porazgovarati sa drugim porodicama, dobiti korisnesavete i moći ćete da probate naše proizvode

- druge pogodnosti, s obzirom na raznovrsneaktivnosti Kluba »Frutek«.

Autorska i ostala prava

Svi sadržaji, objavljeni u okviru Kluba »Frutek«, isključivo su u vlasništvuFructal d.o.o. i zaštićeni su važećim propisima. U sadržaj se, pored teksta i podataka, ubraja i grafički prikaz internetstranice sa svim grafičkim elementima.

Zabranjeno je svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u celini ili delimično bilo gde, osim uz pisanu dozvolu od strane Fructal d.o.o.

Sadržaj koji je deo Kluba »Frutek«, nije –osim ako u pojedinačnom slučaju nije izričito drugačije određeno, prenesen na članove Kluba »Frutek« ili na treća lica.

Sadržaji Kluba »Frutek« i ograničenja odgovornosti

Sadržaji koji su posredovani u okviru Kluba »Frutek«, nisu lekarski niti zdravstveni saveti.

Sadržaji koji su posredovani preko Kluba »Frutek«, samo su informativne prirode i nikako ne mogu biti zamena za lekarski ili drugi stručni savet, te su namenjeni isključivo slučajevima kada trudnice ili deca nemaju zdravstvenih problema ili smetnji i nemaju ograničenja u ishrani.

Fructal d.o.o. ne preuzima bilo kakvu odgovornosti za dostavljene sadržaje.

Zaštita ličnih podataka

Fructal d.o.o., koji je rukovalacličnim podacima,se obavezuje da će lične podatke članova Kluba »Frutek« čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svako ko se učlani u Klub »Frutek« izričito daje pristanak preduzećuFructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, da može prikupljati, obrađivati i rukovati njegovim ličnim podacima, uključujući i sve naknadne promene u ovim podacima, u svrhe  - (a) održavanja kontakata sa članovima Kluba »Frutek« i dostavljanja e-novosti Kluba »Frutek«, (b) informisanjačlanova Kluba »Frutek«o proizvodima »Frutek« i o ishrani, i (c) obaveštavanjačlanova Kluba »Frutek«o aktivnostima Kluba »Frutek«odnosno o novostima, posebnim pogodnostima i akcijama za članove Kluba »Frutek«.

Svrha obrade utvrđena je od strane Fructal d.o.o.kao rukovaoca. Davanje ličnih podataka radi obrade i ostvarivanja gore navedene svrhe je dobrovoljno. Obrada podataka bez pristanka je dozvoljena u svrhe izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom, kao i radi pripreme za zaključenje ugovora sa Rukovaocem.

Prikupljeni podaci biće čuvani i upotrebljavani za vreme trajanja Vašeg članstva u Klubu »Frutek«.  Nakon prestanka članstva, lični podaci se odmah brišu.

Član Kluba »Frutek« je ovlašćen da, u svakom trenutku, opozove pristanak za obradu njegovih ličnih podataka. U slučaju opoziva, članu Kluba »Frutek«time automatski prestane članstvo i on je dužanda rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu (ukoliko isti postoje), a u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada ličnih podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

Član Kluba »Frutek« je ovlašćen na ostvarivanje prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti odnosno možeuputiti zahtev, na e-mail adresu info@frutek.si kojim će tražiti (a) obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka, (b) uvid u takve podatke, (c) kopiranje takvih podataka, i (d) da Fructal d.o.o. kao rukovalac izvrši ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Ovim pravima se član Kluba »Frutek«naročito može koristiti u slučaju postojanja sumnje u nedozvoljenost obrade podataka.

U slučaju da je član Kluba »Frutek«onemogućen u ostvarivanju prava predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (a kako je napred pojašnjeno), može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Promene u Klubu »Frutek«

Pravila Kluba »Frutek« važe od 18. 5. 2017 do njihove promene odnosno ukidanja od strane Fructal d.o.o.. Fructal d.o.o. zadržava pravo na promene pravila Kluba »Frutek«, a članovi Kluba »Frutek« biće obavešteni o promenama u okviru e-novosti. Član koji se ne slaže sa novim pravilima, može se ispisati iz Kluba »Frutek«odmah i bez posledica.

Svaki član može se ispisati iz Kluba »Frutek« u svakom trenutku i to tako što će poslati zahtev o ispisivanju iz kluba na elektronskupoštu:info@frutek.si.

Fructal d.o.o., kao upravljač Kluba »Frutek«, može iz Kluba »Frutek« da isključi članove koji deluju takošto krše vrednosti Kluba »Frutek«, krše pravila Kluba »Frutek« ili vređaju upravljača ili druge članove Kluba »Frutek«. Isključenje se izvrši na način što se takav član o isključenju obaveštava putem elektronske pošte, a ujedno se obaveštenjem brišu njegovi lični podaci te se obavljaju druge aktivnosti koje su potrebne za isključenje.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa upotrebom Kluba »Frutek«, stojimo vam na raspolaganju preko elektronske adrese:info@frutek.si.

Nedelovanje ili prestanak delovanja Kluba »Frutek«

Fructal d.o.o.  ne odgovara ako Klub »Frutek«, usled tehničkih problema, određeno vreme ne deluje.

TakođeFructal d.o.o. zadržava pravo da Klub »Frutek«bez bilo kakvih pravnih posledicaukine, ako tako zahtevaju poslovni ili drugi osnovanirazlozi.

Regulisanje odnosa između Kluba»Frutek« i korisnika

Klub »Frutek« će se truditi da održavaprijatnu i poštenu komunikaciju sa članovima. Eventualne sporove, koji eventualno nastanu, pokušaće se rešiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rešavanjesporova jenadležan sud u Sloveniji, merodavno pravo biće pravo Republike Slovenije.

Ajdovščina, dana 18. 5. 2017