PRAVILA KLUBA FRUTEK

Opće informacije o Klubu Frutek

Skoro više od 40 godina, skupa sa vama,mi predano brinemo za najmlađe, od sada i kroz aktivnosti u Klubu Frutek, koji smo pripremili posebno za vas.

Klub Frutek je namijenjen svim trudnicama, majkama dojiljama i onima koji imaju malu djecu, onima koji traže informacije o Frutek proizvodima, o prehrani trudnica, beba i male djece, te druge korisne informacije.

Članovi Kluba Frutek će putem elektronske pošte, koristećikontaktpodataka koje ste naveli na obrascu za upis, biti obaviješteni o novostima i ugodnostima , te drugim informacijama.

Osnivač Kluba Frutek je društvo Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija.

Uslovi članstva su određeni ovim Pravilnikom.

Kako se učlaniti u Klub Frutek?

U Klub Frutek moguće se učlaniti preko obrasca za upis koji se nalazi na web stranici www.frutek.si. Član Kluba Frutek može postati svaka punoljetna osoba koja unese potrebne podatke i ima stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, te izjavi, da želi postati član Kluba Frutek.

Prilikom upisa, korisnik web stranice u obrazac za upis  navodi slijedeće  podatke: ime, prezime, email adresu, adresu stanovanja, datum rođenja, odnosno predviđeni datum rođenja djeteta. 

Osoba koja se prijavljuje isključivo odgovara Fructalu i trećim licima za tačnost podataka koje unosi prilikom prijave, i za njihove izmjene i dopune. Za netačne podatke Fructal d.o.o. ne preuzima odgovornosti.

Članstvo u Klubu Frutek je besplatno.  

Davanjem ličnih podataka preko obrasca za upis i izjavom kako želi postati član Kluba Frutek, te da prihvata pravila Kluba Frutek, prijavitelj postaje član Kluba Frutek. Nakon upisa u Klub Frutek, član Kluba Frutek počinje da prima vijesti u elektronskoj formi (e-novosti) od strane Kluba Frutek. Član Kluba Frutek može bilo kada da se odjavi od primanjae-novosti. Poveznica za odjavu se nalazi na dnu svake primljene e-novosti Kluba Frutek.

Šta nudimo članovima Kluba Frutek?

Osim informacija o proizvodima, te informacija o ishrani koja je primjerena za trudnice, dojilje i djecu, čekaju vas posebne pogodnosti. Za vas smo u Klubu Frutek pripremili:

- praktičan poklon prilikom upisa,

- posebne akcije i pogodnosti prilikom kupovine Frutek proizvoda,

- poučne i zabavne sadržaje iz područja roditeljstva i zdravog stila života,

- mjesečni kalendar kojeg možete personalizirati i oblikovati skupa sa svojim djetetom,

- informacije o promocijama u obližnjim trgovačkim centrima,

- pozivnice za ekskluzivne Frutek čajanke na kojima možete porazgovarati sa drugimi porodicama, dobiti korisne savjete i isprobati naše proizvode,

- druge prilike, obzirom na sve  aktivnosti Kluba Frutek.

Autorska i druga prava

Sav sadržaj objavljen u okviru Kluba Frutek je isključivo vlasništvo društva Fructal d.o.o. i zaštićen je u skladu sa važećim propisima. Pod sadržajem se podrazumijeva, osim teksta i  podataka, i grafički prikaz web stranice sa svim grafičkim elementima.

Zabranjeno je svako kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u cjelosti ili djelimično na drugim mjestima, osim uz pismenu dozvolu društva Fructal d.o.o.

Sadržaj koji je dio Kluba Frutek nije, izuzev ako u pojedinačnom slučaju nije posebno drugačije određeno, prenesen na članove Kluba Frutek ili na treće osobe.

Sadržaji Kluba Frutek i ograničenja odgovornosti

Sadržaji koji se prenesu u okviru Kluba Frutek nisu liječnički ili medicinski savjeti.  

Sadržaji prenesenipreko Kluba Frutek su isključivo informativnog karaktera i nikako ne moraju biti zamjena za liječnički ili drugi stručni savjet, te su isključivo namijenjeni slučajevima kada trudnice ili djeca nemaju zdravstvene probleme ili smetnje i nemaju ograničenja u prehrani.  

Fructal d.o.o. ne preuzima nikakve odgovornosti za preneseni sadržaj.

Čuvanje ličnih podataka

Fructal d.o.o. se, u svojstvu kontrolora ličnih podataka, obavezuje da će lične podatke članova Kluba Frutek čuvati u skladu sa primjenjivim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Svako ko se učlani u Klub Frutek daje izričitu saglasnost da selični podaci prenesu Fructal-u d.o.o., koji iste isključivo obrađuje u skladu sa svrhom obrade, koja se uglavnom sastoji od obavještavanja i informisanja potrošača, za sve vrijeme članstva u Klubu Frutek.

Ukoliko dođe do izmjene ličnih podataka, nosilac ličnih podataka može bilo kada zahtijevati izmjenu tih podataka kod kontrolora i to putem elektronske pošte:info@frutek.si.

Član Kluba Frutek može od kontrolora ličnih podataka bilo kada zahtijevati da mu dostavi sve informacije koje se odnose na obradunjegovih ličnih podataka, a koje je kontrolor dužan dostaviti na osnovu primjenjivih propisa o zaštiti ličnih podataka.

Lični podaci se pohranjuju toliko vremena koliko pojedinac član Kluba Frutek. Nakon prestanka članstva lični podaci se odmah brišu.  

Pojedinac može, bez obzira na odredbu prethodnog stava, da zahtijeva brisanje ličnih podataka, koje je kontrolor ličnih podataka primio, pri čemu  članstvo u Klubu Frutek za pojedinca automatski prestaje da važi.

Promjene u Klubu Frutek

Pravila Kluba Frutek važe od  18. 5. 2017 do otkazivanja. Fructal d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene pravila Kluba Frutek. Članovi Kluba Frutek će o svim izmjenama biti obaviješteni putem e-novosti. Član koji se sa novim pravilima ne slaže, može da odstupi iz Kluba Frutek odmah i to bez posljedica.

Svaki član može iz Kluba Frutek da odstupi bilo kada, na način da pošalje zahtjev o istupanju  na slijedećuadresu elektronske pošte: info@frutek.si.

Fructal d.o.o., kao osnivač Kluba Frutek, može iz Kluba Frutek isključiti članove koji  djeluju na način da krše vrijednosti Kluba Frutek, krše pravila Kluba Frutek ili vrijeđaju osnivača ili druge članove Kluba Frutek. Isključenje se vrši na način da se takvog člana o isključenju obavijesti putem elektronske pošte, u isto vrijeme sa obaviještenjem brišu se i njegovi lični podaci, te obave i sve druge aktivnosti koje su potrebne za isključenje. 

Za sva pitanja i primjedbe vezano za korištenje Kluba Frutek stojimo vam na raspolaganju i možete nas kontaktirati putem elektronske pošte:info@frutek.si.

Nedjelovanje ili prestanak djelovanja Kluba Frutek

Fructal d.o.o.  nije odgovoran ukoliko Klub Frutek zbog tehničkih problema ne funkcioniše.

Isto tako, Fructal d.o.o. zadržava pravo da ugasi postojanje Kluba Frutek bez bilo kakvih pravnih posljedica, ako to zahtijevaju poslovni ili drugi opravdani razlozi.

Uređivanje odnosa između Kluba Frutek i korisnika

Klub Frutek će se potruditi da ima ljubaznu i korektnu komunikaciju sa članovima. Moguće sporove, koji se mogu pojaviti pokušati će riješiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za riješavanje sporova nadležan je sud u Sloveniji uz primjenu slovenačkog prava.

Ajdovščina, dana 18. 5. 2017